onsdag 27 februari 2013

Sjövik 5, del 2 ”Kajen”

Liljeholmen

Detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Bygget av Brohuset har startat. Den 5 augusti 2015 lyftes påseglingsskyddet på plats.

Ca 600 nya bostäder.

Illustrationer är framtagna av Erséus, Rosenbergs och Wingårdhs arkitekter samt Nivå Landskapsarkitektur AB.

Vy från Årstabron.
 Kajen 6


Kajen 7


Berghus 3


Berghus 4


Brohuset


Stadsbyggnadskontoret:
Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny markanvändning för ca 600 nya bostäder med inslag av lokaler i bottenvåningar inom utvecklingsområdet Årstadals östra del. Planen ska fullfölja intentionerna i stadsutvecklingsprogrammet för Liljeholmen/Årstadal om att skapa en attraktiv stadsmiljö med ett levande kajstråk och goda kopplingar till det omgivande landskapet.
Bebyggelsen är tänkt att uppföras som två större bostadskvarter utmed kajen med ett höghus i varje (Kajen 6 och 7), två byggnader mot bergssluttningen (Berghus 3 och 4) samt en större byggnad utmed stambanan, (Brohuset). Bebyggelsen skulptureras i våningsantal från 6 till 26. I det högsta huset avses de två översta våningarna användas som restaurang. I befintliga bergrum under förkastningsbranten, i angränsning mot Berghus 4, ska parkering samt lokaler för publik verksamhet inrymmas. Området ska innehålla attraktiva gång- och cykelstråk samt vistelseplatser längs kajpromenaden och på de platser som skapas mellan byggnaderna. I vattenområdet närmast kajen möjliggörs bryggor och soldäck. Inför granskning har detaljplaneområdet utökats 13 meter ut i vattenområdet för att möjliggöra ett soldäck framför Kajen 6 i samma storlek som befintligt soldäck strax väster om planområdet. Planområdet har även utökats med 300 kvm mark ca 100 meter söder om planområdets huvuddel för att möjliggöra en flytt av bergrummens nödutrymings- och ventilationstorn. 
Medverkande
Planen är framtagen av stadsbyggnadskontoret genom Susanne Werlinder och Josefin Westerlund, planarkitekter. Medverkande i framtagning av planhandlingar har varit Anne-Marie Wallbom, karttekniker samt Sara Peny och Per Jacobsson, Tengbom. Illustrationer är framtagna av Erséus, Rosenbergs och Wingårdhs arkitekter samt Nivå Landskapsarkitektur AB.
Tidplan
Samråd 20 februari – 2 april 2012
Granskning 27 februari – 27 mars 2013
Godkännande SBN 2:a kvartalet 2013
Antagande KF 3:e kvartalet 2013
Följ länk nedan för fler illustrationer.

Stockholms Stad
Rosenbergs arkitekter
Erséus arkitekter
Wingårdhs arkitektkontor
Nivå Landskapsarkitektur

1 kommentar:

  1. Ser bra ut, gillar att det blir fler bryggor och hissen upp till bron. Hoppas på att det inte blir några förändringar i planen, eller onödiga överklaganden.

    SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...